k'Cho Music MP3 (produced by k'Cho people)

0:00/0:00
 
K'Cho gui naw guk then ne ami ng'äi tu ah ng'äi album list
 
 01.Mei Awm Law
 02. K'CHO KHO
 03. Hti Nän
 04. Na Bä Ni
 05. Tawng Taan Kyi Thoh 
 06. U Zawng Zawm
 07. Hlüng Taai She-Dai ng'äi
 08. BAWA YEH KAWNG KIN  (m'Va-ng'thu awn ng'äi)
 09. Ng'äi Kiah
 10. k'Cho Kho December (Christmas ng'äi)
 11. အျပစ္သားတစ္ဦးရဲ႕ခံယူခ်က္
 12. ေသြးခ်င္းေျမအလွ
 13. အဆာေျပ
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
Iveland, Norway

K'Cho ng'äi Album List gui

K'cho Ng'äi (MP3) gui shin ah website ung taih ah mong lam lah album ah mong gui

K’Cho pakhui nak ci ah k'chohta chang gui avan a phäh ah sin ah Lawngmen internet webs ung ka noh k’Cho ng'äi gui m'cu-m'dawn ne taih law gui nei. Shin ung gah hning hlawk ah m'cun ne ng'äi gui a m'shah phi taih pyi. A sin ah taih pyi ah k'cho ng'äi gui cu hlang ah gawk tu ci ah k'chohta k'chang gui van noh ng'ngai tu ne k'cho kho lah k'cho chang shüm tu ba hti ne K'Cho a Pakhui lah k'Cho kho ng'lei ah nii kiawm tuui hlim naak vai ung van naw a m'chüt näng naak ah lam phäh phäh ung ka naw apii, a k'ken ah a kia ung phi ng'lung-ng'lak na ne bi law ne kawng k'ät naak mi pyan hning ah akia ung cu sin ah lawngmen website ah a bü ngaih kiüm be ci ah kia khai nei


  1. Mei Awm Law (K'chotha gui noh ma pii ne ami htuk tu ah K'Cho ng'äi album )
  2. K’cho Kho     (Van noh zum hnam hleih ang ming htang pii ci ah "K'Cho ng'äi album)
  3. K’Thi Nän      (K'cho chang gui ah kum k'htai k'thi nak among K'cho ng'äi album) 
  4. ေတာင္တန္းၾကီးသို ့ လြမ္းတမ္းခ်င္း (K'cho hmaw htow gui noh ng'lung-lak na ne ami htuk ah k'cho ng'äi lah m'va ng'äi ang ng'dawn ng'äi album)
  5. Na Bä Ni       (Yangon ung om tu ci gui ah k'cho hmow htow gui noh ami pyan ah YCYF Yangon K'Cho Youth Fellowship gui naw ami pyan tu ah K'Cho ng'äi album)
  6. U Zawng Zawm (amät noh guk ne amät noh ang ng'äi ah K'cho ng'äi album) 
  7. Hlüng Taai She  (K'cho hmow htow gui noh ami htuk tu ah khanpughi m'hlüm tai nak k'cho ng'äi album)
  8. ဘဝရဲ့ေကာင္းကင္ (Shin ah ng'äi album cu khanpughi m'hlüm tai naak ng'äi gui mi k'chopa Kee Tom noh a guk ah ng'äi)
  9. Ng’äi Kiah  (K'Cho pughipa gui ah ng'äi man kä mi hmih en vai k'cho ng'äi kiah gui mi ng'ngai khai nei)


K'chotha chang gui van noh k'cho ng'äi ng'ngai ne k'cho kho lah k'chopakhui shüm hmat yawp vä.